Referentské školení

Referentské školení

Referentské školení je povinným školením pro všechny zaměstnance, kteří řídí motorové vozidlo a to firemní nebo soukromé pro firemní účely.

Rozsah a obsah školení záleží na požadavcích zaměstnavatele a školení má probíhat 1x ročně. Školení provádíme přímo v prostorách zaměstnavatele nebo v prostorách našeho akreditovaného školícího střediska na Praze 9, nebo v Zlatníky- Hodkovice.

Zákoník práce (č.262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Jedná se zejména o školení týkající se dopravních předpisů. Mezi ně patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nařízení vlády č.168/2002 Sb. stanovující způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky, zákon č. 168/1999 Sb.,  o odpovědnosti z provozu vozidla a další právní předpisy.

Řidiči se též dozví důležité informace o správním trestání, bodovém systému, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, správném postupu při dopravní nehodě, při silniční kontrole apod.

Zákoník práce přímo neurčuje povinný obsah a rozsah školení, ten proto záleží do značné míry na zaměstnavateli. Zaměstnavatel tedy určuje obsah a rozsah školení vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem a zabezpečí provedení školení i ověření získaných znalostí. Školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zdokumentováno.

Doklady potřebné ke školení:

• Řidičský průkaz
• Občanský průkaz

Profesní školení

Profesní školení je školení povinné ze zákona pro řidiče nákladních automobilů a autobusů, kteří tato vozidla řídí jako součást své profese. Profesní školení je také podmínkou pro získání či obnovení tzv. profesní způsobilosti.

Povinnost školení se týká občanů České republiky a občanů členských států Evropské unie kteří mají na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt (min. 185 dnů v roce). Vztahuje se také na občany státu mimo EU, kteří pracují pro zaměstnavatele v ČR nebo na území ČR podnikají. Tito občané musí být zároveň držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo C1, C1+E, D1 a D1+E nebo rovnocenného řidičského oprávnění.

Druhy profesního školení:

• Vstupní školení 140 h, 45h nebo 280h

Vstupní školení je předpokladem pro získání tzv. profesní způsobilosti. Školení má rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění a kombinuje teoretickou výuku i praktický výcvik. Vše je zakončeno zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování si řidič může do svého řidičského průkazu nechat zapsat profesní způsobilost.Řidiči, kteří získali řidičská oprávnění D, DE, D1, D1E po 10.9.2008 a skupiny C, CE, C1, C1E po 10.9.2009 získají nové profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.Řidiči, kteří už absolvovali vstupní školení pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze té části výuky, která je specifická pro novou skupinu. To znamená 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku.

• Pravidelné školení 7h

Pravidelné školení slouží k prohloubení znalostí získaných při vstupním školení a je nutnou podmínkou pro zachování profesní způsobilosti řidiče. Podle podmínek zákona musí první běh školení následovat nejpozději do roka od zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu. Rozsah školení je vždy 7 hodin ročně po dobu 5 let - tj. celkem 35 hodin - a probíhá formou teoretické výuky.

• Obnovovací školení 35h

Pokud vám bylo uděleno řidičské oprávnění skupin C,CE,C1 nebo C1E před 10.9.2009 nebo skupin D,DE,D1,D1E před 10.9.2008, můžete absolvovat zkrácenou formu profesního školení o rozsahu pouze 35 hodin.Profesní způsobilost si tak mohou obnovit řidiči, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich profesní způsobilosti již vypršela. Obnovovací školení se týká i řidičů, kteří profesní způsobilost nikdy nezískali, ale pouze pokud jim řidičské oprávnění výše uvedených skupin bylo uděleno před datem 10. září 2009 resp. před 10. září 2008.

• Školení ADR - noví, obnova

Podle zákona o silniční dopravě a Evropské dohody ADR jsou řidiči přepravující nebezpečné věci povinni zúčastnit se zvláštního školení řidičů zakončeného zkouškou, na jejímž základě obdrží „ADR osvědčení o školení řidiče“. Platnost tohoto Osvědčení je 5 let a v celém posledním roce platnosti je možné prodloužit platnost osvědčení o dalších 5 let absolvováním tohoto obnovovacího školení. Školení je prováděno prezenční formou a poskytuje dostatečný prostor na dotazy. Účastníci mají během kurzu možnost vypracovat cvičné testy, což může výrazně pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky.

*zprostředkování školení ADR a cena školení po domluvě

Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky

Stupně školení řidičů vysokozdvižných vozíků:
     
• základní školení řidičů vysokozdvižných vozíků
• opakované školení řidičů vysokozdvižných vozíků
• rozšíření řidičského oprávnění (dle typu vozíku)

*zprostředkování školení ADR a cena školení po domluvě

Ceník

Ceník platí od 01.01.2023. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Referentské školení

1 osoba v AŠ
500 Kč
do 10 osob v AŠ
400 Kč
10 a více osob v AŠ
Od 4 000 Kč
Do 10 osob ve firmě
4 500 Kč
10 a více osob ve firmě
Dle dohody

Referentské školení

1 osoba v AŠ
500 Kč
do 10 osob v AŠ
400 Kč
10 a více osob v AŠ
Od 4 000 Kč
Do 10 osob ve firmě
4 500 Kč
10 a více osob ve firmě
Dle dohody

Profesní školení

Pravidelné roční 7 hodin
1 700 Kč
Zkrácené vstupní 35 hodin bez zkoušky
7 900 Kč
Rozšiřující 45 hodin + zkouška C z D, D z C
11 200 Kč
Vstupní 140 hodin - nový profesák
26 500 Kč

Profesní školení

Pravidelné roční 7 hodin
1 700 Kč
Zkrácené vstupní 35 hodin bez zkoušky
7 900 Kč
Rozšiřující 45 hodin + zkouška C z D, D z C
11 200 Kč
Vstupní 140 hodin - nový profesák
26 500 Kč
Formuláře ke stažení

Způsoby platby

• Hotovost
• Bankovní převod
• Platba benefitama

Platbu benefitama je potřeba nahlásit předem!