Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné obchodní podmínky

1.1. Autoškola. AUTOŠKOLA AURA s.r.o., se sídlem Pod pekárnami 300/17, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO: 242 90 777, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 193571 (dále jen „Autoškola“), je společností oprávněnou k výkonu činnosti autoškoly podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a akreditovaným školícím střediskem ve smyslu Zákona.

1.2. Žadatel. Žadatelem dle těchto VOP jsou všichni žadatele o řidičské oprávnění, (i) jsou-li v době účinnosti těchto VOP přijati k výuce a výcviku dle Zákona, a nejsou-li ještě přijati k výuce a výcviku dle Zákona, pak (ii) mají-li podepsanou Žádost (jak je tato definována níže) (dále jen „Žadatel“ a společně s Autoškolou jako „Strany“, případně každá ze stran zvlášť jako „Strana“). Žadatel má zájem o provedení výuky a výcviku v rozsahu ujednaném v Žádosti a za podmínek stanovených těmito VOP.

1.3. Smlouva. Smlouva (dále jen „Smlouva“) o provedení výuky a výcviku je mezi Autoškolou a Žadatelem uzavřena okamžikem podpisu Žádosti Žadatelem (případně jeho zákonného zástupce, je-li jeho podpisu k uzavření smlouvy zapotřebí) a přijetím Žádosti Autoškolou. Obsah Smlouvy je tvořen Žádostí, kterou jsou určeny skupiny řidičského oprávnění, které jsou předmětem výuky a výcviku dle Smlouvy a těchto VOP, těmito VOP, které stanovují práva a povinnosti Stran v souvislosti se Smlouvou, a Ceníkem, který určuje částky kurzovného, ze kterých se skládá nárok na Odměnu Autoškoly.

1.4. Předmět VOP. Předmětem těchto VOP je stanovení práv a povinností Autoškoly a Žadatele při poskytování výuky a výcviku k řízení motorových vozidel v souladu se Zákonem.

1.5. Závazek Autoškoly. Autoškola se za podmínek těchto VOP zavazuje (i) poskytnout Žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a (ii) zajistit Žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti.

1.6. Závazek Žadatele. Žadatel se za podmínek těchto VOP zavazuje (i) uhradit Autoškole Odměnu, a (ii) plnit další povinnosti vyplývající z účasti na výuce a výcviku, zejména, nikoliv však výlučně, povinnosti stanovené těmito VOP a Zákonem.

II. Výuka a výcvik

2.1. Rozsah výuky a výcviku Autoškola poskytne Žadateli výuku a výcvik v rozsahu stanoveném Zákonem pro splnění podmínky konání zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel skupiny nebo skupin uvedené v Žádosti, popřípadě ve větším rozsahu uvedeném na internetové adrese Autoškoly www.auraas.cz Obsah výuky a výcviku se řídí Zákonem, prováděcími předpisy a dalšími právními předpisy vztahujícími se na provádění výuky a výcviku.

2.2. Podmínky výuky a výcviku Podmínkami zahájení výuky a výcviku jsou:

(a) Předložení vyhovujícího posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a
(b) V případě, že je zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel dle posudku omezena, splnění podmínek, kterými byla zdravotní způsobilost Žadatele podmíněna, a
(c) Podání žádosti o přijetí k výuce a výcviku (dále jen „Žádost“) podepsané Žadatelem, případně jeho zákonným zástupcem, je-li nezbytný jeho souhlas k provedení výcviku nezletilého Žadatele, a
(d) Úhrada alespoň části Odměny v dohodnuté výši.

2.3. Výuka

2.3.1 Výuku předepsanou Zákonem Autoškola provádí v učebně, jejíž adresa je zveřejněna na internetových stránkách Autoškoly. Ve výjimečných případech může instruktor autoškoly provést výuku na jiném k tomu vhodném místě, například je-li výuka spojena s využitím praktických pomůcek, techniky, aj.

2.3.2 Žadatel je povinen formou samostudia aktivně usilovat o nabytí znalostí nezbytných k řízení motorového vozidla a ke splnění zkoušky odborné způsobilosti. Autoškola neodpovídá za úroveň znalostí Žadatele po absolvování předepsaného rozsahu výuky; v tomto smyslu Autoškola zejména neodpovídá za to, že Zákonem předepsaný a těmito VOP stanovený rozsah výuky je dostatečný ke splnění zkoušky odborné způsobilosti.

2.3.3 Na žádost Žadatele Autoškola i mimo pravidelnou výuku v učebně dle článku 2.2.1 výše poskytne Žadateli konzultaci k ozřejmění nejasností v provedeném výkladu.

2.3.4 Na žádost Žadatele Autoškola poskytne mimořádnou výuku nad rozsah uvedený v článku 2.1 těchto VOP. Za tuto mimořádnou výuku náleží Autoškole odměna ve výši uvedené na internetových stránkách Autoškoly, případně v individuálně ujednané výši.

2.3.5 K výuce je Žadatel povinen se dostavit v psychickém a fyzickém stavu umožňujícím provedení výuky. Autoškola je oprávněna z vyučovací hodiny vykázat Žadatele, pokud tento svým stavem nebo jednáním narušuje průběh vyučování.

2.4. Výcvik

2.4.1 Možnost započetí praktického výcviku v řízení motorových vozidel Žadateli Autoškola oznámí tehdy, kdy dle vlastního uvážení Autoškoly teoretické znalosti Žadatele umožňují účast Žadatele na silničním provozu, případně účast na provozu na cvičišti. Podmínkou výcviku Žadatele v provozu je bezproblémové zvládnutí motorového vozidla na cvičišti.

2.4.2 Oznámí-li Autoškola Žadateli, že Žadatel je připraven začít podstupovat výcvik na cvičišti a/nebo v silničním provozu, je Žadatel povinen kontaktovat Autoškolu k dohodnutí termínů cvičných jízd.

2.4.3 Dohodnutý termín cvičné jízdy je pro Žadatele závazný. Nedostaví-li se Žadatel na cvičnou jízdu bez řádné omluvy učiněné alespoň 24 hodin před dohodnutým termínem, je povinen uhradit Autoškole náhradu za promarněný čas ve výši 1000 Kč za každou započatou vyučovací hodinu cvičné jízdy, na kterou se nedostavil. Náhrada je splatná do 5 pracovních dnů od data dohodnuté cvičné jízdy.

2.4.4 Obdobně článku 2.3.3 se postupuje, dostaví-li se Žadatel na cvičnou jízdu o více než 10 (v případě cvičné jízdy v trvání jedné vyučovací hodiny), resp. 15 (v případě cvičné jízdy v trvání dvou vyučovacích hodin) minut. Autoškola není povinna pokoušet se žadatele kontaktovat v případě, že se Žadatel v termínu cvičné jízdy nedostavil na sjednané místo.

2.4.5 Není-li Autoškola z jakéhokoliv důvodu schopna zahájit cvičnou jízdu ve sjednaném termínu, Žadatele o tom bezodkladně uvědomí. Byla-li by v důsledku uvedené skutečnosti cvičná jízda zahájena o více než 10 (v případě cvičné jízdy v trvání jedné vyučovací hodiny), resp. 15 (v případě cvičné jízdy v trvání dvou vyučovacích hodin) minut, má Žadatel právo rozhodnout, že bude cvičná jízda ve zbývajícím rozsahu uskutečněna v původním termínu a nevykonaná část cvičné jízdy v náhradním termínu, anebo že bude celá cvičná jízda vykonána v náhradním termínu.

2.4.6 Autoškola je oprávněna odmítnout provedení cvičné jízdy, pokud:

(a) se Žadatel dostavil na cvičnou jízdu o více než 10 (v případě cvičné jízdy v trvání jedné vyučovací hodiny), resp. 15 (v případě cvičné jízdy v trvání dvou vyučovacích hodin) minut později než v dohodnutém termínu, nebo
(b) se Žadatel dostavil na cvičnou jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, nebo
(c) se Žadatel dostavil na cvičnou jízdu v psychickém či fyzickém stavu vylučujícím bezpečné provedení cvičné jízdy, nebo
(d) jsou jakékoliv závazky Žadatele po splatnosti.

2.4.7 Autoškola neodpovídá za úroveň schopností Žadatele po absolvování předepsaného rozsahu výcviku; v tomto smyslu Autoškola zejména neodpovídá za to, že Zákonem předepsaný a těmito VOP stanovený rozsah výcviku je dostatečný ke splnění zkoušky odborné způsobilosti.

2.4.8 Na žádost Žadatele Autoškola poskytne mimořádný výcvik nad rozsah uvedený v článku 2.1 těchto VOP. Za tento mimořádný výcvik náleží Autoškole odměna ve výši uvedené na internetových stránkách Autoškoly, případně v individuálně ujednané výši.

2.5. Zkouška odborné způsobilosti

2.5.1 Po absolvování Zákonem předepsaného a VOP stanoveného rozsahu výuky a výcviku Autoškola Žadateli sdělí a odůvodní, zda je Žadatel dle názoru Autoškoly připraven k vykonání zkoušky odborné způsobilosti dle Zákona. Pokud dle názoru Autoškoly není Žadatel po provedení výuky a výcviku připraven k vykonání zkoušky odborné způsobilosti, navrhne Žadateli postup podle ustanovení článku 2.3.4 a 2.4.8 těchto VOP. Žadatel může i přes návrh dle předchozí věty trvat na vykonání zkoušky odborné způsobilosti.

2.5.2 Absolvuje-li Žadatel výuku a výcvik v Zákonem předepsaném rozsahu a oznámí-li Autoškole, že chce konat zkoušku odborné způsobilosti, přihlásí Autoškola Žadatele ke zkoušce odborné způsobilosti u místně příslušného odboru obce s rozšířenou působností. Autoškola Žadatele ke zkoušce odborné způsobilosti nepřihlásí, má-li Žadatel vůči Autoškole jakékoliv nesplněné povinnosti.

2.5.3 Žadatel bere na vědomí, že termíny a kapacity zkoušek odborné způsobilosti přiděluje Autoškole příslušný odbor obce s rozšířenou působností a Autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Přidělený termín zkoušky odborné způsobilosti bude Žadateli oznámen s dostatečným časovým předstihem, zpravidla 10 pracovních dnů před konáním zkoušky nebo její části. Žadatel je povinen termín přijmout nebo odmítnout do 24 hodin od jeho oznámení.

2.5.4 V případě, že Žadatel termín přijme, je oprávněn jen ze závažných důvodů zrušit nejpozději 4 pracovní dny před jeho konáním. Zruší-li termín později než 4 dny před jeho konáním a/nebo nedostaví-li se na něj, uhradí Autoškole náhradu zmeškaného času ve výši 500 Kč a smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč k paušální náhradě škody vzniklé Autoškole nemožností využít termín pro jiného žadatele.

2.5.5 Neuspěje-li Žadatel ve zkoušce odborné způsobilosti, navrhne Žadateli výukový a výcvikový plán a odměnu za provedení takové dodatečné výuky a výcviku. Souhlasí-li Žadatel s návrhem, stává se tento návrh součástí Smlouvy, přičemž tato dodatečná výuka a výcvik bude považována za výuku a výcvik v rozsahu Smlouvy a těchto VOP a dodatečná odměna za Odměnu ve smyslu těchto VOP.

2.5.6 Autoškola Žadateli k vykonání praktické části zkoušky odborné způsobilosti poskytne motorové vozidlo, případně přípojné vozidlo, splňující kritéria pro použití při této zkoušce.

III. Platební podmínky a odměna

3.1. Žadatel je povinen Autoškole uhradit odměnu určenou jako součet cen kurzovného uvedených v ceníku Autoškoly dostupném na internetové adrese www.auraas.cz (dále jen „Ceník“) pro každou skupinu řidičského oprávnění uvedenou v Žádosti (dále jen „Odměna“). Nárok na Odměnu vzniká v plné výši jednorázově při podpisu Žádosti a není závislý na rozsahu realizované výuky a výcviku.

3.2. Odměna je splatná k datu podání Žádosti. Strany se mohou dohodnout na jiné splatnosti Odměny či její části, avšak Autoškola je oprávněna požadovat bezodkladnou úhradu neuhrazené části Odměny vždy tehdy, pokud má důvodně za to, že by účinné vymožení práva na Odměnu mohlo být jakkoliv ohroženo.

3.3. Je-li Žadatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky splatné v souvislosti se Smlouvou, je povinen Autoškole uhradit z takové částky úrok z prodlení v zákonné výši. Tím nejsou dotčena další práva Autoškoly stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo těmito VOP.

3.4. Platby jakýchkoliv částek, ke kterým je Žadatelem povinen, budou provedeny:

(a) bezhotovostně převodem na bankovní účet Autoškoly číslo 2300369116/2010 vedený u Fio banka a.s., přičemž za okamžik splnění dluhu je považován okamžik, kdy je platba bezpodmínečně připsána na bankovní účet Autoškoly; a/nebo
(b) v hotovosti osobě pověřené Autoškolou přijímat platby, přičemž za okamžik splnění dluhu je považován okamžik uvedený na potvrzení přijetí hotovostní platby vystaveném Autoškolou.

3.5. Oznámí-li Autoškola Žadateli, že trvá na uskutečnění platby konkrétním způsobem dle předchozího článku, zprostí se Žadatel předmětného dluhu toliko uskutečněním platby výhradně takovým způsobem.

3.6. Žadatel bere na vědomí, že náklady Autoškoly na provedení výuky a výcviku se v čase zvyšují a že Odměna je stanovena s předpokladem ukončení výuky a výcviku do 12 měsíců od uzavření podání Žádosti. S ohledem na to platí, že neabsolvuje-li Žadatel výuku a výcvik v Zákonem předepsaném a/nebo těmito VOP stanoveném rozsahu do 12 měsíců od uzavření Smlouvy, má Autoškola právo navrhnout Žadateli zvýšení Odměny tak, aby Odměna odpovídala aktuálnímu Ceníku. Přitom Autoškola zohlední, jakou část výuky a výcviku Žadatel již absolvoval, a to tak, aby se navýšení Odměny nevztahovalo na již realizovanou část výuky a výcviku.

IV. Doba trvání Smlouvy, ukončení

4.1. Doba trvání a ukončení

4.1.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Žádosti oběma stranami a je uzavřena na dobu 18 měsíců.

4.1.2 Smlouvu lze ukončit následujícími způsoby:

(a) dohodou Stran,
(b) písemným odstoupením jednou ze Stran v souladu s těmito VOP,
(c) jinými způsoby, kterými lze v souladu s občanským zákoníkem ukončit smlouvu na dobu určitou.

4.1.3 Smlouva pozbývá další účinnosti okamžikem úspěšného vykonání zkoušky odborné způsobilosti.

4.2. Odstoupení od Smlouvy ze strany Autoškoly

4.2.1 Autoškola má právo odstoupit od Smlouvy:

(a) nepředložil-li Žadatel Autoškole vyhovující posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;
(b) neopravil nebo nedoplnil-li Žadatel na výzvu Autoškoly Žádost;
(c) neabsolvuje-li Žadatel výuku a výcvik v Zákonem předepsaném a těmito VOP stanoveném rozsahu do 18 měsíců od uzavření Smlouvy;
(d) neabsolvuje-li Žadatel výuku a výcvik v Zákonem předepsaném a těmito VOP stanoveném rozsahu do 12 měsíců od uzavření Smlouvy a zároveň vysloví nesouhlas s návrhem Autoškoly na zvýšení Odměny podle článku 3.6 těchto VOP;
(e) pozbyl-li Žadatel zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a/nebo k účasti na výuce a výcviku dle Zákona;
(f) je-li Žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel správním orgánem nebo soudem, a to i nepravomocně;
(g) zavinil-li Žadatel v souvislosti s prováděním výuky a/nebo výcviku dopravní nehodu;
(h) dopustil-li se Žadatel byť i z nedbalosti protiprávního jednání vůči Autoškole nebo jejím zaměstnancům, statutárnímu orgánu, společníkovi nebo jiné osobě v obdobném postavení bez ohledu na to, zda je takové postavení založeno na právních či faktických okolnostech;
(i) byl-li Žadateli uložen nepodmíněný trest odnětí svobody či domácího vězení;
(j) je-li Žadatel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti po dobu delší 30 dnů;
(k) porušil-li Žadatel zvlášť hrubým způsobem Zákon a/nebo zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ačkoliv se vzhledem k doposud absolvovanému obsahu výuky a výcviku nebo k pokynu instruktora provádějícího výuku a výcvik takového porušení měl vyvarovat;
(l) porušil-li Žadatel opakovaně méně závažným způsobem Zákon a/nebo zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ačkoliv se vzhledem k doposud absolvovanému obsahu výuky a výcviku nebo k pokynu instruktora provádějícího výuku a výcvik těchto porušení měl vyvarovat; nebo
(m) porušuje-li Žadatel opakovaně pokyny instruktora Autoškoly provádějícího výcvik v řízení motorových vozidel.

4.2.2 Odstoupení je účinné okamžikem jeho oznámení Žadateli. Účinky odstoupení od Smlouvy ze strany Autoškoly nastávají k okamžiku odstoupení (ex nunc).

4.3. Odstoupení od Smlouvy ze strany Žadatele

4.3.1 Žadatel může od Smlouvy odstoupit ve vztahu k výuce a výcviku všech skupin nebo jen některých skupin, pakliže se Autoškola dopustila podstatného porušení Smlouvy a/nebo těchto VOP a toto porušení nenapravila ani ve lhůtě 14 dnů poté, co k tomu byla ze strany Žadatele vyzvána.

4.3.2 Odstoupení je účinné okamžikem jeho oznámení Autoškole. Účinky odstoupení od této Smlouvy ze strany Autoškoly nastávají od okamžiku odstoupení (ex nunc).

4.4. Vypořádání Stran při ukončení Smlouvy

4.4.1 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Autoškoly z důvodu uvedeného v článku 4.2.1 (g), (h), (j), (k), (l) nebo (m) těchto VOP nebo ze strany Žadatele v rozporu s ustanovením článku 4.3.2 těchto VOP, je Žadatel povinen uhradit (i) neuhrazené části Odměny, (ii) administrativní poplatek za úkony spojené s ukončením Smlouvy ve výši 2 000 Kč, a (iii) veškeré další částky, k jejichž úhradě je povinen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od zániku Smlouvy.

4.4.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Autoškoly z důvodu uvedeného v článku 4.2.1 (a), (b), (c), (d), (e), (f) nebo (i), nebo ze strany Žadatele, anebo k ukončení Smlouvy jiným způsobem v souladu s těmito VOP nebo občanským zákoníkem, je Žadatel povinen uhradit (i) neuhrazené části Odměny ponížené o částku Hodinového ekvivalentu určeného v Ceníku pro příslušnou skupinu, vynásobeného počtem neabsolvovaných hodin výuky a/nebo výcviku předepsané Zákonem pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění, (ii) administrativní poplatek za úkony spojené s ukončením Smlouvy ve výši 2 000 Kč, a (iii) veškeré další částky, k jejichž úhradě je povinen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od zániku Smlouvy.

4.4.3 Na žádost Žadatele učiněnou nejpozději do 20 pracovních dnů po skončení této Smlouvy Autoškola Žadateli vydá potvrzení o absolvování výuky a výcviku. Autoškola toto potvrzení nevydá, je-li Žadatel v prodlení s plněním jakékoliv své povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

4.4.4 Zvláštní ustanovení v případě úhrady Odměny dárkovou nebo benefitní poukázkou nebo prostřednictvím vydavatele elektronických peněz vydávaných benefitními společnostmi. Využije-li Žadatel k úhradě části nebo celé Odměny dárkovou poukázku, benefitní poukázku (kupon vystavený benefitní společností, například Sodexo, Benefit Plus, Edenred) nebo platbu prostřednictvím vydavatele elektronických peněz (např. Sodexo FlexiPass), pak pro účely článků 4.4.1 a 4.4.2 těchto VOP takto zaplacená Odměna či její část nevstupuje do výpočtu vypořádání jako částka uhrazená Žadatelem. Pro vyloučení pochybností platí, že Žadatel nemá ani žádný jiný nárok na vrácení plateb uskutečněných výše uvedenými poukázkami nebo elektronickými penězi.

V. Povinnost k náhradě újmy a slib odškodnění

5.1. Žadatel je povinen nahradit Autoškole veškerou újmu, která Autoškole vznikne v příčinné souvislosti se zaviněným porušením povinností Žadatele dle Zákona, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, občanského zákoníku, Smlouvy a/nebo těchto VOP.

5.2. Žadatel se zavazuje odškodňovat Autoškolu a veškeré její zaměstnance, statutární orgány, zástupce či jiné osoby s ní spřízněné fakticky či právně, včetně zejména jakýchkoliv osob zajišťujících výuku a výcvik (ať už v postavení instruktora autoškoly nebo pomocné síly), za jakékoliv nároky třetích stran vzniklé z účasti Žadatele na výuce a výcviku nebo v souvislosti s ní.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Smlouva a tyto VOP se řídi českým právem. V záležitostech, ve kterých Smlouva nebo VOP neobsahují výslovnou úpravu, se řídí obecnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

6.2. Smlouva, tyto VOP a Ceník obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Vedle Smlouvy, VOP a Ceníku se Strany mohou ohledně jakékoliv záležitosti dohodnout též ústně.

6.3. Smlouva může být měněna písemně, včetně použití prostředků elektronické komunikace, i ústně, a to včetně za použití telekomunikačních prostředků.

6.4. Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou, a k jejich smírnému vyřešení zejména jednáním. Nedohodnou-li se Strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

6.5. Strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení těchto VOP nebo jejich jiných (i ústních) dohod byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami nebo zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6.6. Tyto VOP nabývají účinnosti ode dne 1. ledna 2023.